Echoes of Europe

Section categories
Our poll
Rate my site
Total of answers: 12
Site friends
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Publisher

Main » Articles

Total entries in catalog: 24
Shown entries: 1-10
Pages: 1 2 3 »

Prawa przysługują każdemu z nas, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Jednak nie mogą być one ograniczane ze względu na pewne kwestie takie jak: rasa, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne.

Polski | Views: 409 | Added by: Ciprian | Date: 15.02.2014

Rights belong to all of us, there’re no doubts. However, they cannot be restricted due to some issues such as race, sex, language, religion, political beliefs, national or social origin.

English | Views: 341 | Added by: Ciprian | Date: 14.02.2014

Drepturile ne aparțin tuturor fără nicio îndoială. Cu toate acestea, ele nu pot fi limitate din cauza rasei, sexului, limbii, religiei, convingerilor politice, naționalității sau a originii sociale.

Romana | Views: 341 | Added by: Ciprian | Date: 13.02.2014

Wszyscy ludzie rodzą się równi, jak Abraham Lincoln powiedział w jednym ze swoich przemówień. Przed Bogiem wszyscy są równi i tak powinno być w społeczeństwie, w którym żyjemy. Niestety żyjemy w świecie pozbawionym moralności, choć większość ludzi twierdzi, że są moralni. Ze względu na to i z uwagi na brak logiki niektórych ludzi, społeczeństwo ukazuje swoje wady i niektórzy ludzie cierpią.

Polski | Views: 373 | Added by: Ciprian | Date: 14.01.2014

All people are born equal, as Abraham Lincoln said in one of his speeches. In front of God everyone is equal and so it should be in the society where we live. Unfortunately we don’t live in a world devoid of immorality, although most people would claim to be moral. Due to this and the lack of logic of some people, the society shows its defects and some people suffer.

English | Views: 350 | Added by: Ciprian | Date: 13.01.2014

Toți oamenii se nasc egali, așa cum și Abraham Lincon spunea într-unul din discursurile sale. În fața lui Dumnezeu fiecare om este egal și așa ar trebui să fie și în societatea în care trăim. Din păcate nu trăim într-o lume lipsită de imoralitate, chiar dacă majoritatea oameniilor s-ar declara a fi morali. Datorită acestui fapt și a lipsei de logică a unora, societatea își arată defectele, iar unele persoane având de suferit.

Romana | Views: 350 | Added by: Ciprian | Date: 10.01.2014

Mówi się, że wszyscy ludzie rodzą się równi, ale różne religie i kultury rozwijane w ciągu kilku stuleci dają więcej praw lub inne prawa określonej płci (zwykle mężczyznom).

Polski | Views: 319 | Added by: Ciprian | Date: 19.12.2013

It is said that all men are born equal, but different religions and cultures developed over several centuries give more rights or different rights to a specific gender (usually to males).

English | Views: 331 | Added by: Ciprian | Date: 18.12.2013

Se spune că toți oamenii se nasc egali, însă diferite religii și culturi dezvoltate de-a lungul mai multor sute de ani țin să acorde mai multe drepturi sau drepturi diferite în funcție de sex.

Romana | Views: 397 | Added by: Ciprian | Date: 14.12.2013

Zainspirowany naturą człowiek przyjął za najwyższy cel bycie wolnym w otaczającym świecie.

Poprzez odkrycie ognia, przyjęcie rolnictwa, wynalezienie koła i wiele innych, człowiek starał się uniezależnić jeśli chodzi o jego relacje z otoczeniem. W tym samym czasie, wykorzystując postępy, które zrobił, mógł poznać nieskończoność wszechświata, w którym mógł również podróżować nie tylko w każdej z części naszej planety, ale również w całym wszechświecie.

Polski | Views: 366 | Added by: Ciprian | Date: 13.10.2013

1-10 11-20 21-24